ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE LEVERING EN BETALING

 

 

Behoudens wanneer uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen,

worden al onze prijsoffertes en/of dienstverleningen verstrekt onder de hieronder vermelde voorwaarden.

 

Art. 1- Facturatie
Onze prijzen worden steeds vermeld excl. 21% btw.
Tenzij expliciet anders vermeld of overeengekomen bedraagt de betalingstermijn van onze facturen 30 dagen na factuurdatum.  Ingeval van niet-tijdige betaling zullen onze facturen van rechtswege (zonder aanmaning) aanleiding geven tot een verwijlinterest van 1% per begonnen kalendermaand vanaf de vervaldag.
Bovendien zal het te betalen bedrag verhoogd worden met 10% met een minimum van €100 als forfaitaire schadevergoeding voor de veroorzaakte administratiekosten. Het verzenden van herinneringen tot betaling zal aanleiding geven tot €25 administratiekosten per herinnering.

 

Art. 2- Klachten
Alle klachten en /of opmerkingen omtrent facturen dienen ons schriftelijk per aangetekende zending te bereiken binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum, zoniet kunnen wij ze niet in aanmerking nemen.

 

Art. 3- Voorschotfactuur
Voor éénmalige opdrachten wordt geen voorschot aangerekend. Voor grotere opdrachten (uitvoeringstermijn bedraagt 3 werkdagen of meer) kan een voorschot aangerekend worden tot 60%. Het voorschot dient betaald te worden binnen de 5 werkdagen na ontvangst van onze voorschotfactuur. Niet-tijdige betaling van voorschotfacturen en/of opleveringsfacturen zal aanleiding geven tot het vervallen van de eventueel verleende volumekorting.

 

Art. 4- Annulatievergoeding
Indien de opdrachtgever een reservatie annuleert, is deze gehouden een annulatievergoeding te betalen.

Ingeval van annulatie door de klant wordt steeds 100% van de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht.

Bij annulatie tot 30 dagen voor het begin van de opdracht wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

Bij annulatie tot 14 dagen voor het begin van de opdracht wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht.


Art. 5- Betwisting

Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.


U kan onze algemene voorwaarden hier downloaden:

   © 2020 by FEEKIT bv                                                 --- www.feekit.be ---                                                         all rights reserved

Our servers run on hamster power

Antwerpen